Stel je vraag
1

Fysica juli 2011 vraag 2

asked 2017-06-05 06:14:02 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-06-05 06:21:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Twee geijke massa's glijden wrijvingsloos van twee hellende vlakken met dezelfde hoogte. Bij de eerste massa is de helling van het vlak 45° en bij de tweede is dat 30°. Wat is de verhouding van de snelheden waarmee de twee massa's de grond bereiken?

Ik heb het aangepakt met 'Behoud van Energie' op moment 1 boven en moment 2 beneden. Boven alleen Epot en beneden alleen Ekin. Dus Epot=Ekin, maar kan er me iemand zeggen, waarom de verhouding van de snelheden gelijk aan 1 is. Ik had de snelheid is gelijk aan (2xgxh) onder de vierkantswortel? Dus de sin van de hoeken voor g moet je toch in berekening brengen? Achteraf heb ik ook de versnellingen berekend, en voor 45° was die groter? Dus hoe kan de verhouding dan toch nog 1 zijn? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-05 12:31:10 -0500

De versnellingen zijn verschillend, dat is correct. Maar ook de af te leggen weg en de tijd zijn langer voor de 30° helling.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-05 06:24:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De aanpak is juist!

De hoogte is in beide gevallen gelijk.

m.g.h = m.v²/2

De snelheden zijn ook gelijk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-05 06:14:02 -0500

Aantal keer gelezen: 185 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '17