Wiskunde: oefening 1.17

asked 2017-06-05 15:47:04 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik heb geschreven dat de noemer in de buurt van s=0 positief is.

Maar als we s=o dan in de noemer invullen, krijgen we -1. Hoezo is de noemer dan positief?

Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hoezo? (s-1)/(1-2s) als s=0 is de noemer toch 1 en dat is een positief getal.

Myriam@REBUS ( 2017-06-07 13:54:15 -0500 )edit