Stel je vraag
1

pH berekenen van een zwak zuur

asked 2014-08-17 09:17:07 -0500

m.m gravatar image

updated 2015-03-13 17:18:50 -0500

yannick gravatar image

naar aanleiding van opgave 8-13 CH3COONa -> hoe bereken ik hiervan de pH? (zwakke base) sterke base, enkel de concentratie OH bepaalt de pH zwakke base, ? moet ik ook rekening houden met de ionisatie?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-17 10:58:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image
Vraag is de oplossing te zoeken met de hoogste pH. Het is in eerste instantie belangrijk om te weten of de gegeven oplos ...
edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-17 09:17:07 -0500

Aantal keer gelezen: 10,427 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15