Stel je vraag
0

Wiskunde: juli 2016 vraag 13 GEEL

asked 2017-06-06 14:32:38 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik heb in alle 3 de functies x=Pi ingevuld.

Voor: f(Pi)= sin(Pi/2)=1

     g(Pi)= 1-(1/e^Pi) < 1

     h(Pi)= 2Pi-Pi^2/(6)  < dan 1 en ook kleiner dan g(pi)  *Maar wel negatief?? Dat deel van de grafiek zien we helemaal niet dus hieruit kan ik eigenlijk niet veel opmaken?*

Aangezien de functiewaarde voor x=pi kleiner is bij g, zou ik zeggen dat deze lager moet liggen dan f. Uit h kan ik niet veel opmaken maar door eliminatie zou ik dan voor antwoord A opteren. Dit is fout. Het moet antwoord B zijn.

Wat doe ik fout?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-06 14:40:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Leid de functies alle 3 af en vul O in. Je zal dan zien welke de sterkste stijger is, de zwakste en middenin.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, ik heb het volgens mij! Dankjewel!! :)

Naomi.Politi ( 2017-06-07 06:58:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-06 14:32:38 -0500

Aantal keer gelezen: 325 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '17