Stel je vraag
0

wiskunde vraag 2.3.2

asked 2017-06-07 04:17:37 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

deze vraag krijg ik slechts gedeeltelijk opgelost. Ik kom enkel aan rico 4 maar die van 20 kom ik keer op keer niet uit. Welke methode kan ik gebruiken om deze van 20 uit te komen?

alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hoe kom je aan rico 4 aub?

Adara ( 2017-06-07 05:36:15 -0500 )edit

Je hebt eerst en vooral de vgl van de parabool gevonden. Om het raakpunt te zoeken moeten we deze gelijk stellen aan de vergelijking van de rechte. Deze is van de vorm y=ax+b. b= 2 want dit is het punt waar het de y-as snijdt.

Elisabeth.Lemmens ( 2017-06-07 06:12:27 -0500 )edit

Als we de vergelijkingen dan aan elkaar gelijk stellen krijgen we het volgende: ax+2 = 2x^2+12x+10 . We weten dat de discriminant 0 moet zijn dus op deze manier halen we er a uit, dat gelijk is aan 4. Dan hebben we zo de eerste rico gevonden.

Elisabeth.Lemmens ( 2017-06-07 06:13:36 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-07 11:26:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik bereken de afgeleide op 2 wijzen: éénmaal door de paraboolfunctie af te leiden, éénmaal door de rico van een lijn tussen (x,y) en het punt (0.2). Deze rico's moeten aan elkaar gelijk zijn en hier komen de beide x-waarden uit. Je hebt een raakpunt bij x=-2 (en hier is de rico=4) en een punt bij x=2 met rico=20.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe kom je precies aan de vgl van de parabool? Ik maak gebruik van de topvergelijking nl. y=a(x-xtop)^2+ytop en daarna vul ik het punt (0,10) in om a eruit te halen maar als je dus je x-waarde invult valt je a weg en heb je dus geen uitkomst?

Gaétan ( 2017-06-08 10:54:49 -0500 )edit

De vergelijking van de top (-b/2a = x-coördinaat van de top), vervolgens bij x=0 is y=10 (want parabool gaat door (0,10) en dat houdt in dat c=10. Laatst: vul punt (-3,-8) in als een punt van de parabool. Zo bepaal je de a,b en c van ax²+bx+c=y

Myriam@REBUS ( 2017-06-08 11:03:26 -0500 )edit

Had het net zelf gevonden! Bedankt!

Gaétan ( 2017-06-08 11:39:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-07 04:17:37 -0500

Aantal keer gelezen: 346 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '17