Stel je vraag
1

Lewisstructuur Ozon

asked 2014-08-19 08:15:33 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:24 -0500

yannick gravatar image

Hoe kan je de Lewisstructuur van Ozon bepalen? Hier lijken mij twee opties mogelijk, eentje waar de twee buitenste O's - zijn, en de middelste +2, of eentje waar een buitenste O - is, en de middelste + . Het laatste antwoord is het juiste, maar ik weet niet waarom.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-19 13:05:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:32 -0500

yannick gravatar image

Na het uitwerken van de Lewis-formule volgens de bestaande methoden, o.m. de 'receptuur' uit 'Blik op Chemie' p31-32 ga je de resp. ladingen bepalen ahv de 'formele lading' = (het aantal bindingsmogelijkheden van het atoom - het aantal in de binding - het aantal elektronen in de paren rond dit atoom). Dit geeft je de lading voor het resp. atoom. Dit leidt ertoe dat voor dee opgave de genoemde laatste oplossing de juiste is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-19 08:15:33 -0500

Aantal keer gelezen: 910 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15