Fysica 2011 Augustus vraag 4

asked 2017-06-07 06:39:06 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik snap de redenering en ik kom 1/8 uit, maar hoe kom je op vector B? Hoe moet je die vakjes tellen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Je hebt een grote pijl naar boven en kleinere pijl naar links en als je resultante neemt kom je op B snap je?

Adara ( 2017-06-07 11:29:10 -0500 )edit