Stel je vraag
1

redoxreactie

asked 2014-08-19 10:20:01 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:41 -0500

yannick gravatar image

Wanneer zal zich koper afzetten op een zilveren munt bij een elektrolyse?

A) De zilveren munt als anode en CuSO4 als elektroliet.

B) De zilveren munt als kathode en CuSO4 als elektroliet.

Het antwoord is B. Ik snap dat koper afzet bij reductie, nl Cu(2+) + 2e- = Cu Maar een reductie gebeurt toch altijd aan de Kathode, waarom zou de zilveren munt dan hier kathode moeten zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-19 13:18:48 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:49 -0500

yannick gravatar image

De reductie gebeurt , zoals vermeld, steeds aan de kathode. Hetgeen gereduceerd wordt is hier dus het koper +2 dat zich als kopermetaal afzet op de kathode. Dit gebeurt in dit geval op de zilveren munt die als kathode wordt gebruikt. Dus: op de vraag 'Wanneer zal zich koper afzetten op een zilveren munt bij een elektrolyse?' dient geantwoord: als de zilveren munt als kathode wordt gebruikt en kopersulfaat (met koper +2 in de oplossing) het elektroliet is. Hier is een zilveren munt de kathode.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-19 10:20:01 -0500

Aantal keer gelezen: 995 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15