Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4-34 - Dichtheid

asked 2017-06-08 02:38:22 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-09-03 14:16:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij deze oefening kregen we T , P en 1mol dichloorgas. Ik heb deze opgelost met molair gasvolume 22,4l. Heb met mijn gekregen mol, aantal gram Cl2 berekend. Daarna met de formule van dichtheid, m/v ==> 71g/22,4l gedaan, ik kom 3,16g/l uit. Is mijn methode juist en wat is hier de juiste oplossing?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-08 14:25:39 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het enige wat dient opgemerkt is dat "de dichtheid wordt uitgedrukt in gram/ml". Verder is de uitwerking OK. Bij gelijkaardige oefeningen is het best hier toch aandacht voor te hebben.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-08 03:42:17 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Bedankt voor uw uitgebreide uitleg, ik neem aan dat mijn methode dus altijd wel zou kloppen voor eventuele andere gelijkaardige oefeningen ? Nog eens bedankt!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-08 03:20:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De 1 mol chloorgas heeft bij de gegeven temperatuur en druk een volume van zowat 22,4 liter. 1 mol chloorgas heeft een massa van 71 gram. De dichtheid wordt gedefinieerd als de verhouding van de massa van de betreffende stof en het volume ingenomen door die stof; de dichtheid wordt uitgedrukt in gram/ml. Hier zou je dus 71 gram delen door 22400 ml. Dit geeft je een dichtheid van 0.00316 gram/ml. De gegeven antwoordmogelijkheden zijn evenwel allen geven in g/l. Of, voor de gevonden dichtheid wordt dit 3,16 g/l. Dat dit ietwat verschilt met de 3.13g/l heeft te maken met het feit dat je als molair gasvolume 22,4 l/mol gebruikt wat geldt bij 273K ( of 0°C) en 1.013.10^5Pa. De gegeven druk is 100000Pa. Het volume van 1 mol is dan 22.69 liter.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-06-08 02:38:22 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17