Stel je vraag
0

Biologie: extra vragen: erfelijke informatie in de cel, vraag 15

asked 2017-06-11 12:59:58 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-11 13:00:20 -0500

Kan iemand mij uitleggen waarom figuur 2 enkel een meiose 2 weergeeft en geen mitose?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 10:33:05 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat als het mitose zou zijn 2n = 3 (streepjes tellen), maar dat kan niet. Het aantal van 2n kan nooit oneven zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, bedankt, Martine!

Naomi.Politi ( 2017-06-28 10:51:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-11 12:59:58 -0500

Aantal keer gelezen: 68 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17