Stel je vraag
0

5.5.8 Fysica

asked 2017-06-11 13:58:54 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-12 10:20:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat is de verklaring achter deze oefening?

De eerste lamp brandt normaal aangezien deze 230 Volt aankan, en op een netspanning staat van 230 volt = geen probleem. Lampje twee zal bijna geen licht geven, of helemaal geen licht omdat?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-11 14:24:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken eerst de weerstanden uit de gegevens die je hebt over vermogen bij resp 230 V en 6 V. Deze weerstanden kan je wel optellen bij serie schakeling. Dan kan je de stroom berekenen bij 230 V en schakelen in serie van de beide lampjes.

Tenslotte het vermogen berekenen voor de beide lampjes met behulp van de I

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-11 14:11:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken het vermogen ontwikkeld in de twee lampjes als ze in serie staan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dit hebben we bekeken als 25,6, maar ik weet niet of we de vermogens mogen optellen bij een serie schakeling. Mag dit? En mag dit in parallel ook? Als dit mag, dan kom ik aan een stroom van 0,11 die zowel naar lamp 1 als 2 gaat. Lamp 1 heeft hiermee voldoende om goed te branden, voor lamp 2 niet!

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-11 14:14:34 -0500 )edit

Is dit ook zo, mag je de vermogens optellen?

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-14 04:48:11 -0500 )edit

Voor de serie schakeling weet je dat de stroom door de beide weerstanden gaat, en je mag de weerstanden optellen. Dus kan je de stroom berekenen die door de beide weerstanden gaat en samen of afzonderlijk de vermogens berekenen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-14 09:21:24 -0500 )edit

Voor een parallel schakeling moet je in rekening brengen dat de stroom zich zal splitsen. Dan moet je berekenen wat de stroom door elke weerstand is en vervolgens de vermogens berekenen en optellen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-14 09:22:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-11 13:58:54 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '17