Stel je vraag
0

6.1.3 Fysica Elektromagnetisme

asked 2017-06-12 03:32:29 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-12 10:19:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Op basis van welke redenering neem je hier je straal r = 0.1? Ik had voor ogen de afstand tot het hoekpunt te nemen. Maar het is dus de afstand loodrecht op de stroom tot het punt P dat de correcte afstand is. Neem je altijd de kortste afstand van je stroom tot je punt, om je magnetisch veld te berekenen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-12 04:52:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je neemt inderdaad de kortste afstand van het punt tot de geleider.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-12 03:32:29 -0500

Aantal keer gelezen: 30 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17