Stel je vraag
0

Logaritmen

asked 2017-06-12 04:58:10 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-06-12 10:19:25 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hoi, kan er iemand mij een snelle manier aanleren om logaritmen uit hoofd te berekenen! Bv. (-log(0,005))

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-12 10:19:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De 'Informatie voor de vragen Chemie' bevat de log (x) voor x-waarden 2, 3, 5 en 7. Dus ook voor 4, 6, 8 en 9. -log 510^-3 = -log 5 - (log 10^-3) = -0,70 - (-3) = 2,3. -log 8 10^-4 = -log 2^3 * 10^-4 = -(3*0.30) -(-4) = 3,1. ...

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-12 06:02:47 -0500

Uit het hoofd is niet voor de hand liggend. Vereenvoudigen kan je het wel door het getal te schrijven als een product van factoren waarvoor de log in de tabellen staat van het formularium. Dan kan je de uitkomst als een som uitrekenen

bv log( 0.005)=log(5/10³)=log(5)-3log(10)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor uw antwoord!

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-12 06:20:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-12 04:58:10 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17