Stel je vraag
0

6.5.1 Fysica, Magnetische Flux en de Wet van Lenz

asked 2017-06-12 06:22:52 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-12 10:11:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Nog een vraagje, Voor b) van deze oefening moet je de gemiddelde inductiespanning bepalen als t = 0,025 s Kan je hier aannemen dat als er niet over N (= aantal windingen) gesproken wordt, dat dit gelijk is aan 1?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Gebruik makend van de formule dat Ugem = -N. (Flux/tijd)

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-12 06:24:59 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-12 13:31:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Inderdaad, als er geen aantal windingen opgegeven zijn neem je aan dat dit N=1 is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-12 06:22:52 -0500

Aantal keer gelezen: 314 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17