Stel je vraag
1

verschil genmutaties en chromosoommutaties

asked 2014-08-23 07:40:56 -0500

Manu.Declerck gravatar image

updated 2015-03-13 17:20:43 -0500

yannick gravatar image

Wat is het verschil tussen genmutaties en chromosoommutaties ? Bij genmutaties praat men ook over deletie, insertie,... en dit zijn toch al chromosoommutaties? Kan je ook het begrip puntmutaties dan eens uitleggen aub? Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-08-24 15:40:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:20:50 -0500

yannick gravatar image

Wanneer er wijzigingen in de DNA-code optreden heb je een genmutatie. Wordt er één van de basen vervangen door een ander dan heet dit puntmutatie. Worden er één of meer 'basenparen' toegevoegd dan heb je een insertie . Deletie is het tegenovergestelde. Hier worden één of meer basenparen verwijderd. Van inversie is er sprake wanneer een stukje DNA-streng na loskomen er omgekeerd terug wordt ingeplaatst. Bij chromosoommutaties verandert de structuur, de vorm van het chromosoom. Dit kan op verschillende manieren optreden. Gaat een chromosoom overdwars delen ipv overlangs dan bekomt men isochromosomen. Het ene deel heeft vervolgens dubbele informatie terwijl een ander deel van de erfelijke informatie verdwijnt. Men spreekt van deletie wanneer een deel van het chromosoom verloren is gegaan omdat het chromosoom was gebroken. Bij interstitiële deletie gaat een middenstuk verloren; bij terminale deletie een uiteinde.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-23 07:40:56 -0500

Aantal keer gelezen: 1,589 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15