Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 8-12

asked 2017-06-12 06:47:22 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-09-03 14:19:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hoi, hoe bereken je daar de ph's ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-12 07:43:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je gaat vooreerst na welke stof je hebt: zuur, base of een zout. Ook of het corresponderende zuur of base sterk of zwak is. Voor een zuur bepaal je de pH ahv de gegeven concentratie; voor een base via de pOH. Betreft het zouten: nagaan welke de sterkte was van zuur en base. Indien sterk zuur/sterke base: pH is 7. Sterk zuur met zwakke base: dan zure pH en sterke base en zwak zuur: dan basisch. Eens je voor elk van de vier gegeven producten dit bepaald dan kan je ze rangschikken en dit met de hoogste pH kiezen. Het betreft hier een 'redeneervraag' eerder dan een 'rekenvraag'. Succes!!!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor uw antwoord,, ondertussen was ik wel al die richting aan het denken, maar bij natriumacetaat was ik aan het twijfelen en moest ik het gaan opzoeken. Daarom dat ik dacht of er eventueel een andere manier is om zeker te zijn van je eindoplossing.

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-12 08:55:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-12 06:47:22 -0500

Aantal keer gelezen: 173 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17