Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 7

asked 2017-06-13 01:45:06 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-02 09:38:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

chemie juli 2016 vr 7.JPG.

Hoe moet je hier redeneren? Ik zie in geen enkel van de vier antwoordmogelijkheden een koppel zwak zuur met zijn geconjugeerde zwakke base. Het enige waar ik aan denk is: misschien zal CH3COOH niet volledig dissociëren en zit er in je mengsel dan CH3COOH + CH3COO-, wat voor een buffer zorgt. Maar dan is voor mij zowel antwoord B als C juist.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik zou B kiezen want bij c heb je zwakzuur+sterkzuur... je krijgt nog geconjugeerde base CH3COO- maar ook nog H en HC.. l

Adara ( 2017-06-13 04:39:49 -0500 )edit

CH3COOH+NaOH bedoel ik

Adara ( 2017-06-13 04:41:47 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-13 02:19:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als het gaat over buffers dan heeft men het over de oplossing waarin de stoffen aanwezig zijn: bufferoplossing.
Afhankelijk of het een zure dan wel een basische buffer betreft dienen twee componenten in de oplossing aanwezig te zijn; ofwel een zwak zuur en het oplosbare zout hiervan, of, een zwakke base en zijn oplosbaar zout. Dus voor elk van de vier combinaties dien je na te gaan of in de oplossing (dus na het samenvoegen van de resp. oplossingen en mogelijke reactie) er in de bekomen oplossing aan deze voorwaarden voldaan is. Zoja, dan heb je een bufferoplossing.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ahzo, bedankt! Dus CH3COOH met NaOH zorgt voor een buffer omdat er in de oplossing dan CH3COOH met CH3COONa zit?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-13 03:17:44 -0500 )edit
0

answered 2017-06-14 03:09:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als je beide stoffen (in voldoende hoeveelheid) bij elkaar voegt dan heb je inderdaad in de oplossing het zout van het zwakke zuur dat wordt gevormd (CH3COONa) en het zwakke zuur (CH3COOH) dat in overmaat aanwezig is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-13 01:45:06 -0500

Aantal keer gelezen: 324 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17