Het argument van de sinusfunctie: Fysica

asked 2017-06-13 03:29:56 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-14 03:11:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Pag 43 in de theorie. Wat wordt er bedoeld met 'het argument' van de sinusfunctie? Is dit gewoon hetzelfde als de fase van de functie?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ze bedeoelen daarmee waarde waarop sinusfunctie gedefinieerd is

Adara ( 2017-06-13 04:37:31 -0500 )edit

Dankjewel :)

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-13 05:29:25 -0500 )edit