Stel je vraag
0

Fysica totale energie

asked 2017-06-13 06:36:08 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-14 03:11:38 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik bots vaak op de totale energie, hoe je deze moet berekenen. In sommige oefeningen is Etot = Ep = Ek en in andere is Etot = Ep + Ek Wanneer moet je wat gebruiken?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-13 07:55:43 -0500

Adara gravatar image

Wet van behoud van Energie zegt Ekin1+Epot1=Ekin2+Epot2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar hoe moet ik dan E pot zien?

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-13 08:43:02 -0500 )edit

Of er Epot is of niet dat bepaalt je opgave. Alles wat zich boven een bepaalde hoogte begint heeft potentiele energie. Of bedoel je iets anders?

Adara ( 2017-06-13 09:30:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-13 06:36:08 -0500

Aantal keer gelezen: 50 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '17