Stel je vraag
0

11.1.2 Hydrostatica

asked 2017-06-14 10:38:34 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-14 11:58:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb hier een redeneerprobleem. Is het zo dat als je tot op 1/10 van een bar na in je ton laat, de druk gelijk is aan 1 bar - 0,1 bar (= 0,9 bar)?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-14 11:34:08 -0500

Ook voor deze vraag, kijk naar de druk aan de binnenzijde en aan de buitenzijde.

Druk duwt altijd op de wand. De molecule botsen met de wand en duwen er tegen.

Hier: door de druk naar rechts en naar links to een netto-effect terug te brengen (verschil maken) kom je tot de 0.9 bar.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-14 10:38:34 -0500

Aantal keer gelezen: 152 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '17