Stel je vraag
0

5.5.5 Fysica

asked 2017-06-14 12:17:59 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-06-14 15:00:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik zie waarschijnlijk iets over het oog. Maar deze staan toch in serie, dus de weerstanden moeten worden opgeteld? Daarnaast begrijp ik niet wat die twee stroomkringen over R1 en R3 zijn en waarvoor dit zorgt? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-14 15:24:14 -0500

updated 2017-06-14 15:25:27 -0500

De perfecte geleider die beide uiteinden van de weerstand R1 verbindt (kortsluiting), zorgt ervoor dat de potentiaal voor en na de weerstand dezelfde is en er dus geen stroom door vloeit. Neem de analogie met water, dat vloeit van hoog naar laag. Idem voor stroom, die vloeit van hoge naar lage potentiaal. Bij gelijke hoogte beweegt het water niet, zo ook voor stroom bij gelijke potentiaal.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-14 13:03:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

R1 en R3 zijn kortgesloten en tellen dus niet mee.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik dacht al dat het kortsluiting was, toch bedankt!

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-15 01:54:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-14 12:17:59 -0500

Aantal keer gelezen: 191 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '17