Stel je vraag
0

vergelijking van de cirkel

asked 2017-06-14 12:18:13 -0500

Adara gravatar image

Als ik het volgende heb ( x-3)^2 + (y+1)^2=4 is middelpunt van mijn cirkel, M(-3, 1) ? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-14 13:05:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neen, het middelpunt is (3,-1) want de vergelijking is (x-x1)² +(y-y1)²=r² met (x1,y1) als middelpunt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-14 12:18:13 -0500

Aantal keer gelezen: 578 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '17