Stel je vraag
1

ATP ADP systeem

asked 2017-06-15 10:13:24 -0500

Adara gravatar image

In biogenie 5.2. op pagina 139 staat dat ATP wordt opgebouwd in reacties die energie vrijzetten = Exo energetische reacties. Maar opbouw van ATP gebeurd toch al volgt: ADP + Pi + Energie(+/-30kj/mol) > ATP. Dit is volgens me een endo energetische reactie? Je neemt 30kj/mol op om ATP te vormen. Zou iemand me kunnen uitleggen wat het moet zijn? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-06-28 11:25:15 -0500

Martine@REBUS gravatar image

De vorming van ATP uit ADP en fosfaat is inderdaad endo-energetisch. De energie die vereist is voor deze reactie moet echter ergens vandaan komen; je hebt dus een exo-energetische reactie (zoals verbranding van glucose) nodig om ze aan te drijven.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-15 10:13:24 -0500

Aantal keer gelezen: 555 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17