Stel je vraag
0

Wiskunde 2.7 theorie p.30

asked 2017-06-16 07:30:24 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik kan deze vraag mij moeilijk inbeelden. Kan iemand mij hiermee helpen. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-16 09:06:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Capture.GIF Een beetje primitief getekend op computer, maar je zou het hiermee moeten vinden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-16 09:37:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-16 07:30:24 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '17