Stel je vraag
0

Stroomkring met 2 spanningsbronnen

asked 2017-06-17 03:58:08 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-17 04:23:50 -0500

Kan iemand mij hiermee helpen:

foto

Wat me verwart is dat er 2 spanningsbronnen zijn.

Er rijzen enkele vragen bij mij op:

1) Hoe ga je hier te werk?

2) Wat gebeurt er eigenlijk wanneer de schakelaar open staat?

3) Wanneer brandt een lamp harder?

4) Kan je de stroom door elke lamp, de spanning over elke lamp en het vermogen dat elke lamp levert vergelijken in beide situaties (schakelaar open en schakelaar gesloten) met de gegevens?

Alvast bedankt voor elke vorm van hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-17 09:29:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De spanningsbronnen zijn hier in serie geschakeld, dus heb je een spanning van 12 volt. (Ik weet niet of dit tot de leerstof behoort, maar in het dagelijks leven zijn er veel apparaten waar je de batterijen zo in stopt.)

Halverwege tussen de batterijen is de spanning dan 6 volt.

Halverwege de lampjes is de spanning ook 12 volt / 2 = 6 volt.

Als je een verbinding maakt tussen twee punten met gelijke spanning gebeurt er niets.

Dus zou ik ook op antwoord D mikken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ok bedankt. Ik twijfelde ook of dit tot de leerstof behoort, omdat ik nog nooit eerder zo'n oefening gezien heb.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-17 13:11:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-17 03:58:08 -0500

Aantal keer gelezen: 1,323 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '17