Biologie: biotechnologie

asked 2017-06-17 05:56:30 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Een bacteriofaag kan enkel DNA bezitten en geen RNA, maar virussen bij de mens kunnen zowel DNA als RNA bevatten, klopt dit?

edit retag flag offensive close merge delete