Stel je vraag
0

Biologie: evolutieleer

asked 2017-06-17 05:58:35 -0500

Naomi.Politi gravatar image
  • evolutie gebeurt door selectie van genotypen

  • natuurlijke selectie gebeurt door selectie van fenotypen

Beide stellingen zijn correct maar kan evolutie ook plaatsvinden door selectie van fenotypen en natuurlijke selectie door selectie van genotypen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 12:34:29 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Nee, denk aan de giraffen. De omgeving (natuurlijke selectie) gaat zorgen dat een bepaald uiterlijk kenmerk "gekozen" wordt, vervolgens gaan deze giraffen meer nakomelingen krijgen en zodoende gaat de evolutie gebeuren op hun genotype.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, dat is duidelijk. Bedankt!

Naomi.Politi ( 2017-06-29 06:42:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-17 05:58:35 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17