Stel je vraag
1

wanneer kruisen twee fietsers elkaar?

asked 2014-03-19 08:52:21 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:48:27 -0500

yannick gravatar image

Twee fietsers bevinden zich op 300 m van elkaar en rijden naar elkaar toe. De snelheid van fietser A is 5 m/s en de snelheid van fietser B is 10 m/s. A vertrekt uit de oorsprong en ze vertrekken op hetzelfde tijdstip.

Na hoeveel tijd kruisen ze elkaar?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2014-03-28 12:28:59 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:48:37 -0500

yannick gravatar image

Xa(t) = 5t en Xb(t) = 300 - 10t Bij ontmoeting is Xa(t) = Xb(t) <=> 5t = 300 -10t <=> t =20 s

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 08:52:21 -0500

Aantal keer gelezen: 1,287 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15