Stel je vraag
0

Biologie Sachariden, Lipiden en Proteïnen

asked 2017-06-19 03:45:32 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Is het voor het ingangsexamen de bedoeling dat we de structuur van de mono-,di- en polysachariden kunnen herkennen ? Dus een onderscheid kunnen maken tussen galactose, fructose, lactose, ribose, ... hetzelfde voor de aminozuren etc?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hey Camille, van die suikers weet ik niet, misschien voor Chemie wel. Voor biologie eerder aminozuren zijn belangrijk, denk ik. Als ik me niet vergis, was er ooit een vraag, waarin ze vroegen of het om een eiwit ging fso, dan moest je wel de de groepen kennen, typisch NH3-H-COOH-R"

Myriam.Ibrahim ( 2017-06-19 11:00:49 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-19 10:56:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij de TK LS wordt bij het onderwerp "Stofwisseling en energetische omzettingen in de eukaryote cel" vermeld dat "Moleculaire bouw en functie van sachariden, lipiden, proteïnen met inbegrip van enzymen en ATP voor de cel" dient gekend. Het is dus belangrijk om van deze complexe organische stoffen te weten hoe deze zijn gebouwd (algemeen), hoe de basismoleculen een langere keten vormen, of welke functionele groepen van belang zijn om de werking en functie te kunnen verklaren. Zo bvb. wanneer in de vraagstelling omtrent DNA er sprake is van 'nucleotide' is het nuttig te weten dit is opgebouwd is uit een desoxyribose, een fosfaatgroep en een organische base (A, T, G of C). Of, hoe de peptidebinding tot stand komt tussen een carboxylgroep van één aminozuur met een aminogroep van een ander aminozuur; en dat hierbij water wordt gevormd ingevolge de afsplitsing van -OH en H. Of dat ATP door aaneensluiten van adenine (= base), een ribose-suiker en drie fosfaatgroepen een energierijkebinding vormt. Adenine + ribose vormt adenosine met afsplitsing van water; adenosine + 1 fosforzuur geeft AMP, met nog een fosforzuur krijg je ADP. Met een derde fosforzuur krijg je uiteindelijk ATP. In elk van deze stappen wordt water vrijgesteld.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Super, dat is inorde. Ik dacht dat het nog diepgaander moest. Maar tot dit niveau heb ik het begrepen :) dankjewel voor je uitleg

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-22 11:37:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-19 03:45:32 -0500

Aantal keer gelezen: 621 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '17