Stel je vraag
0

Fysica: trillingen en golven

asked 2017-06-19 10:03:19 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hoe schrijf je 6sin(2Pi/3+Pi/2) als een cosinusfunctie?

Dit wordt gevraagd bij oefening 8.1.2 op p95.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-19 10:12:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens bij de verwante hoeken in je wiskunde cursus.

Sin (alfa + pi/2) = cos(alfa)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het, dankje Myriam :)

Naomi.Politi ( 2017-06-20 10:01:23 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-19 10:03:19 -0500

Aantal keer gelezen: 110 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '17