Stel je vraag
0

fysica, geluid

asked 2017-06-20 00:40:22 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 48 van fysica staat dat I=P/A moeten we die formule ook kennen? Staat P voor vermogen? Als P voor vermogen staat dan klopt het toch niet met de eenheden ( W/m^2) alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-20 02:27:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet die formule zeker kennen.

De A staat voor oppervlakte, en dan kloppen de eenheden wel!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankje Myriam

Adara ( 2017-06-20 06:17:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-20 00:40:22 -0500

Aantal keer gelezen: 116 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '17