Stel je vraag
0

Examenvraag goniometrie

asked 2017-06-20 03:56:30 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-06-29 10:24:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij 4sin²(2x)=1 ,, waarom kan je daar 4oplossingen hebben? Ik heb er maar 2 gevonden. 15 en 165 voor x . Ik weet dat de sin van 150° ook 1/2 ... moet je dan met 150° en -150° ook uitrekenen? Maar dat kun je toch oneindig veel oplossingen hebben? Zo kun je toch ook sin van 330 nemen? Of is dit omdat het tussen de grenzen van 0 tot 180 ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-20 06:15:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

sin²(2x)=1/4

sin(2x)=1/2 of sin(2x)=-1/2

Van hieruit kan je de 4 oplossingen vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-20 03:56:30 -0500

Aantal keer gelezen: 97 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '17