Stel je vraag
0

Fysica: geluid: oefening 9.2

asked 2017-06-20 10:07:58 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Wij hebben hier voor de golflengte 2 keer de lengte van de snaar genomen maar hangt de golflengte ook niet af van n,de toon?

Als de golflengte van de toon zou afhangen waarom gaan we er dan vanuit dat het hier om de grondtoon gaat?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-20 12:43:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De grondtoon is de laagste toon, dus deze met n=1

De eerste boventoon is met n=2 enzoverder.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar in de vraag staat niks gegeven om welke toon het precies gaat, vandaar de verwarring.

Naomi.Politi ( 2017-06-20 13:26:16 -0500 )edit

Je moet de kleinste lambda berekenen: de snaar is 0.5 m dus is lambda 1 m (eigenfrequentie is de laagste frequentie)

Myriam@REBUS ( 2017-06-20 15:47:07 -0500 )edit

Öoh okee, dus de eigenfrequentie is de laagste frequentie dus dat komt dan overeen met de grondtoon (n=1).

Naomi.Politi ( 2017-06-21 06:06:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-20 10:07:58 -0500

Aantal keer gelezen: 151 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '17