Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 3-07

asked 2017-06-21 04:47:05 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

updated 2017-09-03 14:18:43 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste,

ik snap niet zo goed waarom het hier niet antwoord C is. Bij deze structuur zijn er toch geen ladingen, wat positief is? Waarom is het dan antwoord D? Enkel omdat ieder atoom een octetstructuur heeft?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-21 05:42:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je werkt de Lewisstructuur uit volgens de jouw best gekende methode. Nadien ga je voor de verschillende atomen in de gevonden structuur na of ze eventueel een lading dragen. Deze 'formele lading' bekom je door voor het element van het aantal beschikbare bindingsmogelijkheden het aantal 'in binding' af te trekken en vervolgens ook het aantal elektronen in de elektronenparen op het atoom af te trekken. Zie Bv voor C. P: 5 bindingsmogelijkheden -4 in binding - 0 van paren = + 1. De P bij keuzemogelijkheid C heeft evenwel geen lading.f O: 6 - 1 - 4 = +1. Ook hier geen overeenkomst. Werk je dit uit voor structuur D dan heeft P: +1; O: -1 en de Cl-atomen: 0. Je kan dit ook voor A en B uitwerken. Je zal vinden dat D de te kiezen structuur voorstelt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 04:47:05 -0500

Aantal keer gelezen: 86 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17