Stel je vraag
0

fysica: licht: 10.1.15

asked 2017-06-21 07:04:01 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Waarom kan je het beeld niet projecteren op een scherm? Omdat het virtueel beeld niet bestaat en je het dus ook niet kunt zien?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-22 06:14:30 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Bedankt voor jullie antwoord!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-21 09:42:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Inderdaad.

Om dit beeld te projecteren op het scherm zou je het scherm eigenlijk achter het voorwerp moeten zetten. Maar het is een lens, geen spiegel.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, dankjewel :). Maar als het virtueel beeld niet bestaat dan maakt het toch niet uit als het nu wel om een spiegel gaat en we het scherm achter het voorwerp plaatsen?

Naomi.Politi ( 2017-06-21 12:14:36 -0500 )edit
1

Alleen lichtstralen die door de lens gaan worden af gebogen. De stralen die we tekenen om de ligging van het virtueel beeld te bepalen, meestal in streeplijn, zijn verlengingen naar links. Daar zijn in werkelijkheid geen lichtstralen, het is slechts virtueel.

Yves@REBUS ( 2017-06-21 17:47:50 -0500 )edit
0

answered 2017-06-21 12:23:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het gaat erom dat de lichtstralen niet gaan naar daar waar het virtuele beeld staat.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 07:04:01 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '17