Stel je vraag
0

Biologie energetische omzetting

asked 2017-06-21 10:26:54 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Kan iemand me hiermee helpen: C:\fakepath\vraag4.jpg

Ik begrijp niet goed hoe je deze moet oplossen.

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-21 12:31:03 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Hallo Ibrahim,

Dit is wat ik denk:

  1. Als je de mol glucose aeroob verbruikt komt er 38 ATP vrij, de overige energie komt vrij als warmte. 38x30= 1140 Kj van de 2870 Kj glucose is omgezet naar ATP dat wilt zeggen dat er 1730 Kj (2870-1140) vrijgekomen is als warmte.

  2. Bij anaeroob verbruik komt er 2 mol ATP vrij en 2 mol lactaat (wat ook energie is!) 2x30+2x360=780

    2870-780= 2090 Kj komt vrij als warmte.

  3. Nu gaan we het verschil in vrijgekomen warmte berekenen:

2090-1730= 360 Kj (=ongeveer 300 Kj) dus B.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Enorm bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-21 12:42:59 -0500 )edit
1

answered 2017-06-28 10:27:25 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Klopt volledig! (let wel op dat dit allemaal hypothetisch is)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 10:26:54 -0500

Aantal keer gelezen: 109 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17