Stel je vraag
0

fysica: hydrostatica: 11.3.4

asked 2017-06-21 15:13:52 -0500

Naomi.Politi gravatar image

ik begrijp niet waarom de archimedeskracht gelijk is bij beiden... De archimedeskracht hangt toch ook af van de dichtheid?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-21 15:19:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De archimedes kracht hangt af van de dichtheid van de verplaatste vloeistof.

Beide lichamen hebben hetzelfde volume, dus verplaatsen ze evenveel vloeistof en zijn de archimedes krachten hetzelfde.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, ik snap het! Bedankt!!

Naomi.Politi ( 2017-06-21 16:34:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 15:13:52 -0500

Aantal keer gelezen: 79 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '17