Stel je vraag
0

fysica: hydrostatica: 11.3.4

asked 2017-06-21 15:13:52 -0500

Naomi.Politi gravatar image

ik begrijp niet waarom de archimedeskracht gelijk is bij beiden... De archimedeskracht hangt toch ook af van de dichtheid?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-21 15:19:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De archimedes kracht hangt af van de dichtheid van de verplaatste vloeistof.

Beide lichamen hebben hetzelfde volume, dus verplaatsen ze evenveel vloeistof en zijn de archimedes krachten hetzelfde.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, ik snap het! Bedankt!!

Naomi.Politi ( 2017-06-21 16:34:46 -0500 )edit

De Archimdeskracht in water en zee is dan toch verschillend? Aangezien de formule Pvl . V obj . g is. V obj is hetzelfde maar Pvl is verschillend, klopt dit of niet?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 02:25:13 -0500 )edit

In principe zou er moeten opgegeven worden of het in zout of zoet water gebeurt zodat je met de exacte dichtheid kan rekenen. Maar het is een vraagstuk, hou het zo simpel mogelijk.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 02:29:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-21 15:13:52 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '17