Stel je vraag
0

Zin van de magnetische kracht op een stroomvoerende geleider en op een elektron

asked 2017-06-22 02:34:06 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-22 02:35:52 -0500

Foto 1

Als je bij Foto 1 de zin van de kracht via de rechterhandregel wilt bepalen, kies je dan de conventionele stroomzin (van + naar -) of de werkelijke (van - naar +)? Het magnetisch veld loopt van N naar Z, dus naar rechts. Volg ik de conventionele stroomzin, dan loopt de stroom naar beneden en dan wijst de magnetische kracht op de geleider naar ons toe. In het omgekeerde geval loopt de stroom naar boven en wijst de kracht in het scherm. Ik weet niet welke juist is.

En hoe zit het hier: Foto 2

Bij Foto 2 worden elektronen afgeschoten en door een uitwendig magnetisch veld volgen ze geen recht pad, maar maken ze een cirkelbeweging. De vraag is om de zin van het magnetisch veld te bepalen. Hier is mijn twijfel weer omdat het elektronen zijn. Naar waar wijst uw wijsvinger ( = zin van de snelheid) wanneer je de rechterhandregel toepast? Naar links of rechts? De zin van de kracht is simpel, die is naar het centrum van de cirkel, dus de duim moet naar boven.

Alvast bedankt voor de hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-06-22 04:14:18 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Foto 1 : neem altijd de conventionele stroomzin ! De Laplacekracht wijst naar ons toe ! Foto 2 : hier gaat het om een kathodestraalbuis; die werkt met elektrische velden ! Er heerst klaarblijkelijk een elektrisch veld van boven naar onder maar daar het elektron negatief geladen is ondervindt het een elektrische kracht tegen het veld in, dus naar boven toe

Veel geluk !

Romain

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Romain!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-22 07:34:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-22 02:34:06 -0500

Aantal keer gelezen: 377 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '17