Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 7

asked 2017-06-22 07:50:31 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-02 09:34:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zou iemand mij met deze vraag kunnen helpen? Hier is de opgave: chemie 2015 juli vr 7.jpg

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-23 14:15:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ni2+ en Sn2+ kunnen reduceren. Sn2+ heeft de meest positieve Eo. De reductie gebeurt aan de kathode (KRAO). Cl- en Br—ionen kunnen oxideren waarbij Br— een meer negatieve Eo heeft. Broomges zal aan de anode ontsnappen.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-22 08:30:47 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het gaat om elektrolyse. Houdt rekening met de KNAP-regel, alsook de KRAO-regel. Verder: de sterkeste oxidator wordt gereduceerd en heeft de meest positieve Eo. Je kan dus vinden welke stoffen gereduceerd kunnen worden, en welke de sterkste oxidator is. Zo ook welke stoffen kunnen gereduceerd worden en welke de sterkste is. Succes!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Beste methode die ik van mijn leraar chemie heb geleerd is het volgende: 1) KRAO = Kathode is Reductie en Anode is oxidatie.2) Ni2+ 2e > Ni0 of Sn2+ 2e > Sn0 3) Anode oxidatie Br2 + 2e > 2Br- of Cl2 +2e> 2Cl- 4) welke koppel gaat het makkelijkste reageren, waar de kleinste delta moet overbrugd worde

Adara ( 2017-06-23 01:45:19 -0500 )edit
2

ik heerneem,, moet overbrugd worden en dat is is Sn koppen en Br koppel. En dat is loggisch want bij een elektrolysecel legt men spanning an om een niet spontane redoxreactie te laten plaats vinden.

Adara ( 2017-06-23 01:48:14 -0500 )edit
1

Je zoekt je KRAO en dan heb je 2 bruggen en ga je logisch wijze die brug waar je het minst moeite moet doen ( kleinste Delta E) om " over te steken" kiezen. Ik toch :)

Adara ( 2017-06-23 01:51:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-22 07:50:31 -0500

Aantal keer gelezen: 594 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17