Stel je vraag
0

Voortplanting 5.25

asked 2017-06-22 11:40:27 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Ik heb hier aangeduid dat het correcte antwoord C: prolactine is, als het "aankondigingshormoon" van de zwangerschap. Maar hier heb ik mijn twijfels bij, is het niet een daling in progesteron (en dus de stop van tegenwerking oestrogeen) dat het einde aankondigt?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

ja ik snap je, maar miss helpt dit.vlak voor de bevalling is (oest) hoog dat weet je ( conctractie) en oestrogeen gaat dan PIF ook inhiberen waardoor prolactine wordt gevormd.

Adara ( 2017-06-23 02:46:35 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 12:36:17 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Ik begrijp je gevoel hierover. Er zijn meerdere hormonen aan de gang op dat moment, maar het nieuwe hormoon aanwezig op dat moment is prolactine. (Stijging van oestrogeen klopt ook om de eerste contractie te laten gebeuren)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-22 11:40:27 -0500

Aantal keer gelezen: 39 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17