Stel je vraag
0

fysica: 4.3.5

asked 2017-06-23 13:38:12 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-23 13:44:44 -0500

Ik begrijp niet meer hoe we bij E een potentiaal van -80000V bekomen.

De veldsterkte heeft toch overal dezelfde richting, zin en grootte? Dus V= 2.10^5x0.1?

Bij F begrijp ik ook niet hoe we aan de potentiaal komen. Eerst heb ik de nieuwe veldsterkte berekend, dat is: 125000-25000/(0.50)=200000

V= 200000x(0.10)=20000. Dit is fout, het juiste antwoord is 45000V

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-24 00:47:49 -0500

Om de absolute potentiaal te berekenen, start je met de potentiaal op de eerste plaat en dan tel je daar de $\Delta V$ bij die overeenkomt met de afstand die al is afgelegd.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-23 13:52:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

E= (delta V)/(delta d)

200000=(delta V)/(0.1)

Delta V = 20000 = 25000 + 20000 = 45000

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-23 13:41:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Veldsterkte is E

E= (delta V)/(delta d)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Sorry, het is deelvraag E van opgave 4.3.5.

Naomi.Politi ( 2017-06-23 13:47:23 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-23 13:38:12 -0500

Aantal keer gelezen: 141 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '17