Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 2.33

asked 2017-06-25 06:55:26 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-25 07:44:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Waarom is B juist en C fout? Waarom zou dit 2de elektron niet exact op dezelfde plaats kunnen liggen als het eerste maar dan met tegenovergestelde spin?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-25 07:50:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Goed opgemerkt. Het antwoord bij deze vraagstelling is B. Het zetduiveltje heeft bij C voor s= -1/2 gezet terwijl het +1/2 was. Dus met -1/2 heb je omgekeerde spin tgo de gegeven kwantumgetallen voor het eerste elektron. bedankt. Rebus zal deze verwarring rechtzetten bij de opmaak van de volgende chemiebundel.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, prima, dan is het helemaal duidelijk.

Naomi.Politi ( 2017-06-25 08:03:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 06:55:26 -0500

Aantal keer gelezen: 127 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '17