Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4.29

asked 2017-06-25 08:42:00 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ik weet echt niet hoe je deze oefening moet oplossen. De reactievergelijking heb ik wel al voor een stuk:

CaCO3+ 2HCl>>>CaCl2+H2CO3

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-25 08:56:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze vraag werd reeds meermaals eerder behandeld. Gelieve de uitwerkingen hiervoor te consulteren

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb de uitleg gevonden en ik kom 84g uit. Het antwoord moet 82g zijn. Ik neem aan dat deze afwijking te wijten is aan afrondingen van tussenuitkomsten?

Naomi.Politi ( 2017-06-25 10:20:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 08:42:00 -0500

Aantal keer gelezen: 54 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '17