Stel je vraag
1

Theorie gaswetten

asked 2017-06-25 13:01:32 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik ben een oefening tegengekomen waarin men vraagt wat de diepte van de zeebodem is. Daarin zeggen ze dat een luchtbel bij het opstijgen 3x groter wordt bij opstijgen. Nu Patm=1 aan het wateroppervlak (ben ik juist?) Patm bij bel is 2atm, dus de totale druk is 3 atm, omdat het 3keer zo groot wordt? Maar moest bijv de bel 5keer zo groot worden moet ik dat altijd toepassen (patm eraf trekken) waardoor 4atm voor luchtdruk overblijft? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 01:31:19 -0500

De druk die je invult in de gaswet is de gehele druk voor het gas, dus de som van hydrostatische en atmosfeer druk.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-25 14:31:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

P(zeebodem)= P(atm)+ P(hydrostatisch)

Dus P(hydrostatisch) = P(zeebodem) - P(atm)

P * V = P' * V'

Goede redenering! Niets tegen in te brengen zolang T en n onveranderd blijven.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-25 13:01:32 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '17