Stel je vraag
0

Guldberg & Waage - Le Chatelier & van 't Hoff

asked 2017-06-26 03:53:20 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

updated 2017-06-28 03:30:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste,

bij deze vraag snap ik niet waarom alle drie de wijzigingen ervoor zorgen dat de hoeveelheid Fe toeneemt. Normaal heeft een vaste stof toch geen invloed hierop? Als we het vergelijken met vraag 6 van juli 2016 zien we dat hier ook door toename van de vaste stof geen verschuiving van het evenwicht is?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Elisabeth, dat klopt wat je zegt het moest ook A zijn en niet D.

Adara ( 2017-06-28 03:09:03 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 04:15:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Elisabeth,

We gaan over het simualtie-examen geen vragen beantwoorden voor het moment dat iedereen dit examen afgelegd heeft. Dus pas op 1 juli (wanneer de tweede groep het examen doet) kan je hier antwoorden op verwachten.

Myriam

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 03:30:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een reactie is in evenwicht als de verhouding van het product van de concentraties van de reactieproducten tot het product van de concentraties van de reagentia (voor elk rekening gehouden met hun stoichiometrische coëfficiënt) gelijk is aan een constante (Kc = evenwichtsconstante van die reactie). - Guldberg & Waage. Het aanbrengen van een verandering aan dit evenwichtssysteem zal het evenwicht verplaatsen, en wel in die richting die de verandering tegenwerkt. - Le Chatelier & van 't Hoff. Beïnvloedende factoren kunnen zijn: concentratieverandering (toevoegen van een stof, wijzigen van volume), de druk (bij gassen; is eigenlijk een volumeverandering) of de temperatuur. Terwijl wijziging van concentratie en druk geen verandering van Kc bewerken zal bij een temperatuurverandering de waarde van Kc wel wijzigen. De reactiesnelheden zijn namelijk temperatuursafhankelijk en Kc = kheen/kterug. Voor reacties met gassen: Kc kan uitgedrukt worden in partiële drukken. Voor reacties waarin vaste stoffen voorkomen kan niet worden geoordeeld over hun verandering in concentratie; in Kc komt deze niet voor.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 03:53:20 -0500

Aantal keer gelezen: 237 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17