Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17: opgave 5-19

asked 2017-06-26 05:44:42 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-26 10:28:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als ik de lewisstructuur teken van CH3I kom ik voor C een oxidatiegetal van -3 uit. Maar dat staat al nergens in de oplossingsmogelijkheden dus ik doe iets fout.

Bij CH3MgI zie ik niet in hoe ik de lewistructuur moet tekenen.

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 15:35:51 -0500

Zahide.Akgün gravatar image

Als oxidatietrap van koolstof van -2 naar -4 gaat, dan betekent toch dat koolstof oxidator (doet oxideren en wordt zelf gereduceerd). Dus dan zou ik B gekozen hebben "koolstof oxideert en OT gaat van -2 naar -4" maar bij oplossingen heb ik A staan. Ik snap het niet. Koolstof wordt hier gereduceerd maar die reduceert toch niet?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

'koolstof reduceert' staat voor 'koolstof ondergaat zelf de reductie'.

Johan@REBUS ( 2017-07-02 16:29:45 -0500 )edit

zo niet zou er staan' koolstof doet reduceren, waarbij het zelf oxideert'

Johan@REBUS ( 2017-07-02 16:31:08 -0500 )edit

Hier gaat C van -2 naar -4; de koolstof ondergaat de reductie of de koolstof reduceert.

Johan@REBUS ( 2017-07-02 16:32:22 -0500 )edit

Dus antwoord A 'koolstof reduceert, de OT gaat van -2 naar -4'.

Johan@REBUS ( 2017-07-02 16:33:08 -0500 )edit

Of, wanneer de oxidatietrap van koolstof van -2 naar -4 gaat betekent dit dat de koolstof 'reduceert'.

Johan@REBUS ( 2017-07-02 16:35:12 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 23:44:29 -0500

Randy@REBUS gravatar image

-3 is absoluut correct als je koolstof en jodium als even elektronegatief beschouwt, wat ook is wat je periodiek systeem zegt (beiden 2,5). In dit geval zou de C gereduceerd worden van -3 tot -4 en de I van 0 tot -1. Om esthetische redenen verkiest men vaak een voorstelling waarbij maar één atoom in de molecule van oxidatiegetal verandert; als we veronderstellen dat I (iets) meer elektronegatief is als C blijft zijn oxidatiegetal -1 en gaat dat van C van -2 naar -4. Als we andersom denken zou C -4 blijven en jood van +1 tot -1 gereduceerd worden (merk op dat het aantl uitgewisselde electronen sowieso 2 blijft).

Omdat het verschil hier zo klein is, is de keuze eigenlijk arbitrair. Gegeven de antwoordmogelijkheden beschouwde de bedenker van de vraag jodium als het meer elektronegatieve element en moet je "van -2 naar -4" kiezen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, ik denk dat ik het min of meer begrijp. Dus de keuze ligt bij de bedenker van de vraag. Maar ongeacht die keuze blijven de uitgewisselde elektronen gelijk.

Naomi.Politi ( 2017-06-29 07:20:12 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 12:47:41 -0500

Johan@REBUS gravatar image

de H's (3 keer +1) de I (één keer -1) totaal hiervoor +2. De bijhorende C is -2.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, ik zie het maar waarom komt dit niet overeen met mijn tekening?

Naomi.Politi ( 2017-06-26 12:56:23 -0500 )edit

Het halogeen I heeft lading -1 en geen +7

Johan@REBUS ( 2017-06-26 12:59:05 -0500 )edit

Ja, maar om het OG te bepalen moeten we toch het aantal valentie-elektronen nemen minus het aantal toegekende elektronen? Het aantal valentie-elektronen van I= 7. Op mijn tekening krijgt I 7 elektronen toegekend. 7-7=0. Ik weet dat dit niet klopt en dat I=-1 maar dan moet dit toch overeenkomen

Naomi.Politi ( 2017-06-26 13:40:24 -0500 )edit

met de tekening.

Naomi.Politi ( 2017-06-26 13:40:29 -0500 )edit

I heeft 53 elektronen. elektronenconfiguratie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5. Jood is een niet metaal. Het heeft de neiging om elektronen op te nemen. Jood neemt 1 elektron op om een octet te vormen. De lading van jood is dan -1.

Johan@REBUS ( 2017-06-26 13:55:06 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 11:01:12 -0500

Naomi.Politi gravatar image

C:\fakepath\opgave 5-19.png

Dit is wat ik heb bij het halogeenalkaan.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 10:16:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je dient het volledige halogeenalkaan te beschouwen, net zoals het volledige reactieproduct.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 05:44:42 -0500

Aantal keer gelezen: 373 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17