Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 6-04&6-05

asked 2017-06-26 06:51:36 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:15:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik weet echt niet hoe je zo een oefening moet oplossen. Het zou heel fijn zijn als iemand mij dit stapsgewijs kan uitleggen want ik denk wel dat het logisch moet zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 10:07:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het is logisch. 6-04. Als de concentratie H2 verviervoudigd bij gelijke conc; voor Br2 (lijn 1 en 3) dan is de verviervoudigd de snelheid. v is rechtevenredig met de (H2). Als je de (H2) verdubbeld en de (BR2) verviervoudigd dan verviervoudigd de snelheid. v is evenredig met (H2).(Br2)^x, of, x4 = (x2)(x4)^x , waaruit je xbepaald, nl = 1/2. Daarmee kan je de uitdrukking voor de reactiesnelheid vinden. Zo ook redeneren voor de andere opgaven uit deze reeks.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, bedankt! Ik ga het eens proberen bij de anderen.

Naomi.Politi ( 2017-06-26 10:23:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 06:51:36 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17