Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-03

asked 2017-06-26 09:33:53 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:17:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij deze oefening weet ik echt niet hoe je de beginhoeveelheid S03 berekend. Tips?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 09:56:42 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hier vertrek je van de hoeveelheid gevormde zuurstofgas. Na omzetting in de bruikbare eenheid kan je via Kc en wat rekenen terugvinden hoeveel SO3 er oorspronkelijk werd gebruikt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, ik heb het gevonden! Had wat over het hoofd gezien.

Naomi.Politi ( 2017-06-26 10:16:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 09:33:53 -0500

Aantal keer gelezen: 111 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17