Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-11

asked 2017-06-26 11:20:47 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-09-03 14:05:02 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik ben akkoord dat het oxidatiegetal 6 blijft maar waarom verschuift het evenwicht naar links? Men voegt NaOH toe. Ik neem aan dat het wordt toegevoegd aan de linkerkant. De concentratie verhoogt dus aan de linkerkant en het evenwicht verschuift naar rechts, toch?

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-06-27 14:46:43 -0500

Randy@REBUS gravatar image

Dit is een veel voorkomende misvatting. Een evenwichtsreactie heeft niet twee "kanten" waar je al dan niet iets aan kunt toevoegen: alle reagentia en producten zitten in hetzelfde potje (net als de NaOH die je er hier aan toevoegt). Wanneer we zeggen dat we iets "aan de linkerkant toevoegen" moet je dat niet letterlijk nemen; het is gewoon een korte manier om te zeggen dat we een stof toevoegen die aan de linkerkant van de pijl staat voor de reactie die we beschouwen.

In dit geval voegen we NaOH toe, dat niet in de reactie voorkomt, dus kunnen we niet echt spreken over de linker- of rechterkant. NaOH (of eigenlijk de hydroxide-ionen) neemt echter wel deel aan een tweede reactie met één van de stoffen uit de eerste reactie (H+). De concentratie hiervan zal dalen, dus je zou kunnen stellen dat we iets aan de linkerkant weggenomen hebben. Het effect hiervan zal uiteraard het tegenovergestelde zijn van het links iets toevoegen, namelijk een verschuiving van het evenwicht naar links.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee, dankjewel! Ik denk dat ik het begrijp. Ik vraag me nu enkel af waarom Na+ is weggelaten. Deze doet toch ook nog mee in de reactie? Als Na niet was weggelaten had ik het waarschijnlijk veel eerder gezien.

Naomi.Politi ( 2017-06-27 15:47:11 -0500 )edit

Natrium- (of kalium-) ionen doen eigenlijk nooit mee aan een reactie. Ze kunnen niet geoxideerd worden, bijna niet gereduceerd, en al hun zouten zijn vrij goed oplosbaar dus ze geven geen neerslagreacties. Als je ze in een oefening tegenkomt fungeren ze zowat altijd als tegen-ion, dus om de lading

Randy@REBUS ( 2017-06-28 22:54:51 -0500 )edit

te balanceren van een anion dat deelneemt aan een reactie waar je wél geinteresseerd in bent.

Randy@REBUS ( 2017-06-28 22:55:34 -0500 )edit

Ooh okee, dat wist ik nog niet! Merci!

Naomi.Politi ( 2017-06-29 07:08:13 -0500 )edit
0

answered 2017-06-27 04:33:44 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Ohnee het moet effect hebben op de rechterkant om een evenwicht naar links te krijgen. Maar dan begrijp ik het nog niet. NaOH is een sterke basen dus het wilt H+ opnemen. Het meest logische is dan toch dat NaOH bindt met de waterstoffen links en dat het evenwicht dus verplaatst naar rechts?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 12:35:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De vraagstelling bevat twee onderdelen. De mogelijke antwoorden (A, B, C, D ) geven telkens een mogelijk antwoord voor het eerste vraaggedeelte en een mogelijkheid voor de tweede vraag. Om zulks op te lossen ga je eerst één deel uitwerken en kan je ahv het gevonden resultaat een aantal van de vier uitsluiten. Dan zoek je een resultaat voor de tweede gedeelte.

Bij toevoegen van NaOH aan een evenwichtsreactie die je na te gaan waar dit een effect kan hebben. Hetzij links, hetzij rechts. Als je dit weet kan je ook besluiten naar waar het evenwicht verschuift.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 12:47:22 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Blijkbaar heeft NaOH effect op de linkerkant maar waarom?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-26 13:58:42 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat doet het NaOH aan de linker kant?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 11:20:47 -0500

Aantal keer gelezen: 231 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17