Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 11

asked 2017-06-26 11:47:09 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

updated 2017-07-02 09:32:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hoeveel mol bariumfosfaat kan er maximaal neerslaan als een oplossing met 0,20 mol bariumnitraat en een oplossing met 0,10 mol natriumfosfaat worden samengevoegd en tevens opgelost natriumnitraat wordt gevormd? 0,20 mol 0,10 mol <c> 0,066 mol <d> 0,050 mol

Het juiste antwoord zou D moeten zijn maar ik weet niet hoe ze hieraan komen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-26 12:41:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je kan vinden of D het juiste antwoord is door de neerslagsreactievergelijking op te stellen en uit te werken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 11:47:09 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17