Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 11

asked 2017-06-26 11:47:09 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

updated 2017-07-02 09:32:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hoeveel mol bariumfosfaat kan er maximaal neerslaan als een oplossing met 0,20 mol bariumnitraat en een oplossing met 0,10 mol natriumfosfaat worden samengevoegd en tevens opgelost natriumnitraat wordt gevormd? 0,20 mol 0,10 mol <c> 0,066 mol <d> 0,050 mol

Het juiste antwoord zou D moeten zijn maar ik weet niet hoe ze hieraan komen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-16 17:08:10 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo ik kom op C uit, ik snap het ook niet helemaal..

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Post je antwoord maar dan kunnen we nagaan waar het fout loopt. Controleer eerst nog eens of alle moleculen correct zijn geschreven, de coëfficiënten correct zijn en je de juiste molecule als limiterend reagens hebt beschouwd. Indien dat allemaal goed zit, zou je het correcte antwoord moeten vinden.

Koen@REBUS ( 2018-06-17 00:23:32 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 12:41:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je kan vinden of D het juiste antwoord is door de neerslagsreactievergelijking op te stellen en uit te werken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-26 11:47:09 -0500

Aantal keer gelezen: 599 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '18